اروپا خواستار معافیت از قوانین بانکداری جهان برای بانک‌های خود شد

بخش نظارت بانکداری بانک مرکزی اروپا خواستار اعطای معافیت به بانک‌های قاره سبزه از قوانین بانکداری جهانی در بخش تخصیص وام شد.