بازار ثانویه یعنی سوداگری دوباره ارز

یک اقتصاددان گفت: می‌گویند راه نجات در ایجاد بازار ثانویه است. بازار ثانویه یعنی بازکردن راه یک سوداگری غیرعادی دوباره در حوزه نرخ ارز. طنز تلخ ماجرا این است که بخش بزرگی از مایحتاج تولیدکنندگان و فرودستان را به این نرخ ارز صادرات غیرنفتی وصل می‌کنند.