درباره حفظ تجارت با ایران، مستقل از واشنگتن به توافق رسیدیم

وزیر خارجه روسیه بعد از نشست کمیسیون مشترک برجام که امروز –جمعه- در وین برگزار شد، گف که سه کشور اروپایی حاضر در برجام به همراه روسیه و چین بر سر ایجاد ساز و کاری ویژه به منظور حفظ تجارت با ایران، مستقل از واشنگتن به توافق رسیدند.