ضرورت طراحی مکانیسم مدیریت ریسک در بانک مرکزی

بانک مرکزی به دلیل ماهیت فعالیت‌های خود و همچنین به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، در معرض ریسک‌های مختلف شهرت، عملیاتی، مالی و استراتژیک قرار دارد.