مذاکره مقامات ترکمنستان و سازمان تجارت جهانی در «ژنو»/تعیین تکلیف وضعیت حقوقی دریای خزر در نشست «آستانه»

مذاکره مقامات ترکمنستان و سازمان تجارت جهانی در «ژنو»، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی دریای خزر در نشست «آستانه» و بررسی روابط تجاری و اقتصادی تاجیکستان و قزاقستان در «دوشنبه»، تنها بخشی از مهمترین اخبار آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته می‌باشد.