نکاتی حقوقی درباره مالکیت فکری ایده و کسب و کار

حقوق معنوی یک دارایی فکری همیشه متعلق به پدیدآورنده است که لزوما باید یک شخص حقیقی انسان باشد و قابل واگذاری به دیگری نیست در حالیکه حقوق مادی میتواند متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی مانند شرکت تجاری بوده و قابل انتقال به دیگری است و حقوق انحصاری آن، برخلاف حقوق معنوی، محدود به مدت معینی است.