هیچ فردی از سازمان تجارت در رابطه با تخلف ثبت سفارش خودرو بازداشت نشده است

روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه این سازمان در راستای شناساسی عوامل موثر در این تخلف پیش از همه دستگاه‌ها است، گفت: هیچ فردی از سازمان در رابطه با تخلفات ثبت سفارش خودرو بازداشت نشده است.