پیام اقتدار ایران به جهان با هشدار قاطع روحانی از قلب اروپا

تهران- ایرنا- روحانی درواکنش به فشار مقام های آمریکایی برکشورها برای کاهش خرید نفت ایران باهشداری قاطع از قلب اروپا این پیام را به جهان داد که دلسوزان انقلاب درموعد کارزار ید واحده برابر تمام ناپاکی ها هستند و هیچ تردیدی دردفاع از کیان انقلاب و عزت ایرانیان به خود راه نمی دهند.