کسری احتمالی بودجه با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری دولت جبران می‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: وقتی ترامپ مغرضانه و گستاخانه با دنیا سخن می‌گوید قطعا ما نیز آرام نمی‌نشینیم و با همان ادبیات پاسخ او را می‌دهیم.