کمیسیون مشترک برجام بر توسعه روابط اقتصادی با ایران تاکیدکرد

کمیسیون مشترک برجام در پایان نشست امروز (جمعه) در هتل کوبورگ وین پایتخت اتریش با صدور بیانیه ای بر حفظ ، ارتقاء و گسترده تر شدن روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد.